TCVN 9956:2013 Tiêu chuẩn quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Chất tạo màu – Brown HT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9956 : 2013
PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT TẠO MÀU - BROWN HT
Food additives - Colours - Brown HT
Lời nói đầu
TCVN 9956:2013 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA Monograph 1 (2006),Compendium of Food Additive Specifications;
TCVN 9956:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chun quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phm biên soạn, Tng cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT TẠO MÀU - BROWN HT
Food additives - Colours - Brown HT
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho chất tạo màu Brown HT được sử dụng làm phụ gia thực phẩm.
CHÚ THÍCH: Lượng ăn vào hàng ngày chp nhận được (ADI) của Brown HT là t 0 mg/kg đến 1,5 mg/kg th trọng.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 6469:2010Phụ gia thc phẩm - Phương pháp đánh giá ngoại quan và xác định các chỉ tiêu vật lý
TCVN 6470:2010Phụ gia thực phẩm - Phương pháp thử đối với các cht tạo màu
TCVN 8900-6:2012Phụ gia thực phm - Xác định các thành phần vô cơ - Phần 6: Định lượng antimon, bari, cadimi, crom, đồng, chì và kẽm bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn la
TCVN 8900-8:2012Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần vô cơ - Phần 8: Định lượng chì và cadimi bằng đo phổ hấp thụ nguyên t dùng lò graphit
3. Mô tả
3.1. Thành phần cơ bản là dinatri 4,4-(2,4-dihydroxy-5-hydroxymetyl-1,3-phenylen-bisazo) di-1- naphtalensulfonat và các chất màu phụ cùng với các thành phần cơ bản không tạo màu là natri clorua và/hoặc natri sulfat.
Brown HT có thể được chuyển thành màu muối nhôm (aluminium lake) tương ứng. Khi đó, áp dụng các quy định đối với chất tạo màu dạng muối nhôm.
3.2. Tên gọi
Tên hóa học: dinatri 4,4-(2,4-dihydroxy-5-hydroxymetyl-1,3-phenylen-bisazo) di-1-naphtalensulfonat
Tên khác: Cl Food Brown 3, Chocolate brown HT, Cl (1975) No. 20285
3.3. Kí hiệu
INS (mã số quốc tế về phụ gia thực phẩm): 155
C.A.S (mã số hóa chất): 4553-89-3
3.4. Công thức hóa học: C27H18N4Na2O9S2
3.5. Công thức cu tạo (xem Hình 1)
Hình 1 - Công thức cu tạo của Brown HT
3.6. Khối lượng phân tử: 652,57.
4. Các yêu cầu
4.1. Ngoại quan
Dạng bột hoặc dạng hạt màu nâu.
4.2. Độ hòa tan
Tan được trong nước, không tan trong etanol.
4.3. Nhận biết các chất màu
Đạt yêu cầu của phép thử quy định trong 5.2.
4.4. Các chỉ tiêu  - hóa
Các chỉ tiêu  - hóa của Brown HT theo quy định trong Bảng 1.
Bảng 1 - Chỉ tiêu  - hóa của Brown HT
Tên chỉ tiêu
Mức yêu cầu
1. Hao hụt khối lượng khi sấy  135 °C, kể c clorua và sulfat tính theo các muối natri, % khối lượng, không lớn hơn
30
2. Hàm lượng các chất không tan trong nước, % khối lượng, không lớn hơn
0,2
3. Hàm lượng chất màu tổng số, % khối lượng, không nhỏ hơn
70
4. Hàm lượng chất màu phụ, % khối lượng, không lớn hơn
10
5. Hàm lượng các hợp chất hữu cơ không phải là chất màu, tính theo axit 4-aminonaphtalen-1-sulfonic, % khối lượng, không lớn hơn
0,7
6. Hàm lượng các amin thơm bậc 1 không sulfonat hóa, tính theo anilin, % khối lượng, không lớn hơn
0,01
7. Hàm lượng các chất chiết được bằng ete, % khối lượng, không lớn hơn
0,2
8. Hàm lượng chì, mg/kg, không lớn hơn
2
5. Phương pháp thử
5.1. Xác định độ hòa tan, theo 3.7 trong TCVN 6469:2010.
5.2. Nhận biết các chất màu, theo 3.2 trong TCVN 6470:2010.
5.3. Xác định hao hụt khối lượng khi sy, theo 3.15 trong TCVN 6470:2010.
5.4. Xác định hàm lượng các chất không tan trong nước, theo 3.5 trong TCVN 6470:2010.
5.5. Xác định hàm lượng chất màu tổng s, theo 3.3.1 (Phương pháp đo quang phổ) trong TCVN 6470:2010.
Dung môi:
đệm phosphat có pH = 7;
Pha loãng dung dịch A:
10 ml đến 250 ml;
Độ hấp thụ:
a = 40,3;
Bước sóng tương ứng với độ hấp thụ cực đại: 460 nm.
5.6. Xác định hàm lượng chất màu phụ, theo 3.4 trong TCVN 6470:2010.
Chuẩn bị chất chuẩn như sau:
Pha loãng 1,0 ml dung dịch mẫu thử 1 % trong bình định mức 100 ml, thêm nước đến vạch và trộn đều. Chuyển 0,10 ml dung dịch này vào ống nghiệm, thêm 5,0 ml hỗn hợp nước: axeton (tỉ lệ th tích 1:1), sau đó thêm 14,9 ml dung dịch natri hydro carbonat 0,05 N và lắc trộn ống nghiệm.
Xác đnh độ hấp thụ thực (As) của chất chuẩn.
Dung môi khai triển:
No.6;
Sắc đồ khai triển:
khoảng 14 h.
5.7. Xác đnh hàm lượng các hp chất hữu cơ không phải là chất màu, theo 3.11 trong TCVN 6470:2010.
Gradient ra giải HPLC: từ 1 % đến 100 % với tốc độ 2 % mỗi phút (theo hàm mũ).
5.8. Xác định hàm lượng các amin thơm bậc 1 không sulfonat hóa, theo 3.9 trongTCVN 6470:2010.
5.9. Xác định hàm lượng các chất chiếđược bằng ete, theo 3.6 trong TCVN 6470:2010.
5.10. Xác định hàm lượng chì, theo TCVN 8900-6:2012 hoặc TCVN 8900-8:2012.

TCVN 9956:2013, Tiêu chuẩn quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Chất tạo màu – Brown HT, tcvn miễn phí, Brown HT

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.