TCVN 9137:2012 Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình thủy lợi - Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9137: 2012
CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - THIẾT KẾ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP
Hydraulic structure  Design for concrete dam and reinforced concrete dam
Li i đu:
TCVN 9137: 2012 đưc chuyển đi từ 14 TCN 56-88 Thiết kế đập bê tông   tôngcốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế theo quy định tại khoản Điu 69 của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn k thuật  đim a khoản Điu 7 Nghị định số 127/2007/-CP ngày1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mt số điều của Luật Tiêu chuẩn vàQuy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9137: 2012 do Viện Khoa học thủy li Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp Phát trin Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lưng Chất lượng thm định, BKhoa học  Công nghệ công bố.


CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - THIẾT KẾ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP
Hydraulic structure  Design for concrete dam and reinforced concrete dam
1Phm vi áp dng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu k thuật trong công tác thiết kế mi, thiết kế sacha nâng cấp xây dng các đập  tông và  tông cốt thép trong thành phần củacác hệ thống thy li, thy điện, vận tải thủy, cấp nước, cũng như công trình chống lũ.
Tiêu chuẩn này áp dng trong các bưc thiết kế của các giai đoạn đầu  xây dngcông trình thủy li, thuỷ điện, vận tải thu, cấp nưc  công trình phòng chống lũ. Nộidung  mc độ thiết kế thc hiện theo các quy định  liên quan trong các tiêuchuẩn, quy chuẩn hiện hành về thành phần, nội dung và khối lượng lập các d án đầutư thủy li, thuỷ đin.
Đối vi nhng đập  tông   tông cốt thép xây dng trong vùng động đt, trongđiều kiện  đất lún sụt và hang ngm các  (karst), cần phải lp nhng quy trình kthuật riêng cho công tác thiết kế và trình duyệt theo thủ tc đã định.

2Tài liu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối vi các tàiliệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đưc nêu. Đối vi các tài liệu việndẫn không nghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mi nht, bao gm cả các sa đổi,bổ sung (nếu có)TCVN 3752006 Thiết kế công trình chịu động đất.
TCVN 41161985 Kết cấu  tông   tông cốt thép công trình Thy công - Tiêuchuẩn thiết kếTCVN 27371995 Tải trọng  tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 82162009 Thiết kế đập đt đm nén.
TCVN 82152009 Công trình thuỷ li - Các quy định chủ yếu về thiết kế, bố trí thiết bịquan trắc - cm công trình đầu mối.
TCVN 84212010 Công trình thuỷ li - Tải trọng  lc tác dụng lên công trình do sóng tàu.
TCVN 91432012 Công trình Thy li - Tính toán đường viền thm dưi đất của đậptrên nn không phải  đá.
TCVN 91592012 Công trình thủy li - Yêu cầu thi công và nghim thu khp nối biếndạng
3. Phân loại đập bê tông và bê ng ct thép
3.1 Phân loại các kiểu đập trên nền đá hoặc trên nn không phải là đá đưc chỉ dẫntrong các Hình 1; Hình 2; Hình 3; Hình 4.
CHÚ DN:
a) kiểu khi ln;
b) kiu  khớp ni m rng;
c) kiểu  khoang rng dc nền;
d) kiu  lp chống thm  mt chuáp;
e) kiểu neo vào nn

1) khp ni m rng;
2) khoang dc;
3) lớp chngthấm;
4) neo ng suấttrước
Hình 1 - Đập bê tông  đập bê ng ct thép trng lc trên nền đá
CHÚ DN:
a) kiểu to đầu;
b) kiểu liênvòm;
c) kiu mt chu áp phẳng;
5) tường chống;
6) phn đu to;
7) tưng vòm;
8) tường ngăn phẳng
Hình 2 - Đập bê tông  đập bê ng ct thép bản chống trên nền đá
CHÚ DN:
a) kiểu cổ đập t vàođá;
c) kiểu  khớp ni theo đường chu vi gm các di 3khp;
b) kiểu đp có cổ chân  vòm ngàm vớinn;
d) kiu có mố b trng lực;
9) khớp theo chu vi;
10) các đai 3khp;
11) khp;
12) mố b trng lực
Hình 3 - Đập bê ng  đập bê tông ct thép bản chng trên nn đá
CHÚ DN:
a) kiểu đp x tràn;
b) kiu đập x vi các l xảsâu;
c) kix hatng.
Hình 4 - Các loi đập bê tông  bê tông ct thép xả nước ch yếu trên nền khôngphải là đá
3.2 Các đập  tông   tông cốt thép tùy thuộc vào kết cấu  mc đích s dụngđập đưc phân thành các loại chủ yếu nêu  Bảng 1.


TCVN 9137:2012, Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình thủy lợi - Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép, tiêu chuẩn công trình thủy lợi, tiêu chuẩn thiết kế đập bê tông, tcvn miễn phí

Nhãn:

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.